Pdf
Înapoi la conținut

Informația a fost actualizată în 18/06/2024

Politica de confidențialitate

Termeni generali

1. Date cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată), astfel cum se specifică la articolul 4 alineatul (1) din RGPD. 

2. GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

3. Prelucrarea datelor înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de date cu caracter personal, astfel cum se specifică la articolul 4 alineatul (2) din GDPR. 

4. Persoana împuternicită de către operator înseamnă o persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, astfel cum se specifică la articolul 4 alineatul (8) din GDPR.

5. Operatorul de date, entitatea care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, este Paysera LT, UAB, care gestionează serviciul de inițiere a plăților și de informare a conturilor, platforma de împrumut peer-to-peer și alte servicii. În conformitate cu Acordul privind Coordonarea Comună No. 2018019 din19/09/2018, controlorul dumneavoastră de date cu caracter personal este rețeaua Paysera (denumită în continuare Paysera, operator, controlor de date sau companie). Datele de contact ale Paysera sunt publicate pe site-ul Paysera. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de Paysera sunt următoarele: [email protected].

6. Persoana vizată sau Clientul înseamnă o persoană fizică care intenționează sau a început o relație de afaceri (completarea unei cereri de credit de consum, înregistrarea pe site-ul Societății, în calitate de furnizor de credite de consum sau în alt mod ca finanțator care dorește să finanțeze credite de consum, încheierea unui contract de servicii cu Societatea etc.) cu Operatorul de date, sau relația de afaceri s-a încheiat, dar Operatorul de date prelucrează datele persoanei vizate în conformitate cu prevederile legale. 

7. Platforma înseamnă o soluție software de pe site-urile web ale Companiei, dezvoltată de Companie și utilizată pentru a furniza serviciile Companiei.

Dispoziții Generale  

8. Datele cu caracter personal colectate de Paysera sunt prelucrate în conformitate cu Legea privind protecția juridică a datelor cu caracter personal din Republica Lituania, GDPR și alte acte juridice. Toate persoanele, reprezentanții și angajații reprezentanților care acționează în numele Paysera și care au capacitatea de a accesa sistemele cu date ale clienților, le accesează exclusiv pentru îndeplinirea funcțiilor lor de lucru, având un temei legitim pentru acest acces, și trebuie să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal cunoscute în timpul activității, chiar și după încetarea raporturilor de muncă sau a relațiilor contractuale.

9. Societatea, în conformitate cu cerințele legale aplicabile, asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal și punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, divulgării, pierderii accidentale, modificării, distrugerii sau a altor prelucrări ilegale.

10. Această Politică de confidențialitate stabilește regulile de bază pentru colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea datelor dvs. personale, a altor informații referitoare la dvs., domeniul de aplicare, scopul, sursele, destinatarii și alte aspecte importante ale prelucrării datelor dvs. personale atunci când utilizați Paysera ca furnizor de servicii de plată. În această Politică de confidențialitate, termenii utilizați la singular includ și forma de plural, iar termenii utilizați la plural includ și forma de singular, cu excepția cazului în care contextul indică în mod clar altceva.

11. Prin accesarea site-ului Paysera și/sau utilizarea aplicației și/sau a informațiilor conținute în aceasta și/sau a serviciilor, recunoașteți și confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate. De asemenea, după ce vă înregistrați în sistem și începeți să utilizați serviciile noastre, această Politică de confidențialitate devine un Supliment la Acordul General privind Serviciile de Plată.

12. Paysera își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica această Politică de confidențialitate în orice moment prin publicarea unei versiuni actualizate a Politicii de confidențialitate pe site-ul web și, dacă modificările sunt substanțiale, prin notificarea utilizatorilor înregistrați prin e-mail sau prin notificare în aplicație. O versiune modificată sau actualizată a acestei Politici de confidențialitate va intra în vigoare la data publicării acesteia pe site-ul web.

13. În cazul în care utilizatorul serviciilor este un client de afaceri, această politică de confidențialitate se aplică clienților individuali ale căror date ne sunt transmise de către clientul de afaceri. Utilizatorul va informa persoanele vizate (manageri, destinatari, agenți etc.) cu privire la transferul datelor lor către Paysera în conformitate cu articolul 14 din GDPR.

Scopurile prelucrării datelor, furnizorii, termenele, destinatarii 

14. Scopul principal pentru care Paysera colectează datele dumneavoastră personale este de a furniza serviciile de plată ale Paysera clienților care trimit și primesc plăți. În calitate de furnizor de servicii de plată și de împrumuturi peer-to-peer, Paysera este obligată prin lege să stabilească și să verifice identitatea dvs. înainte de a încheia tranzacții de servicii financiare cu dvs. și, de asemenea, în momentul furnizării serviciilor, să solicite informații suplimentare, precum și să evalueze și să stocheze aceste informații pentru perioada de păstrare stabilită de legislație. Ținând cont de acest lucru, trebuie să furnizați informații corecte și complete. 

SCOP: Identificarea clienților, prestarea de servicii de plată (deschiderea de conturi, transferuri de fonduri, colectarea plăților și altele), prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului sau punerea în aplicare a altor obligații legale ale prestatorului de servicii de plată.

15. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în acest scop în conformitate cu cerințele legale legate de: stabilirea și verificarea identității clientului; încheierea și executarea de acorduri cu clientul sau pentru a lua măsuri la cererea clientului; executarea transferurilor de fonduri și transmiterea informațiilor necesare împreună cu un transfer în conformitate cu legislația; punerea în aplicare a cerințelor "Cunoașterea clientului"; monitorizarea continuă și periodică a activității clientului; evaluarea riscurilor; actualizarea datelor clienților pentru a asigura acuratețea acestora; prevenirea posibilei spălări de bani și a finanțării terorismului, prevenirea fraudei, detectarea, investigarea și informarea cu privire la astfel de activități, determinarea persoanelor expuse politic sau a sancțiunilor financiare impuse clientului; asigurarea unei gestionări adecvate a riscurilor și a organizării.

16. În acest scop, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, numărul național de identificare, adresa, data nașterii, o fotografie de față, cetățenia, date dintr-un document de identitate (inclusiv, dar fără a se limita la o copie a documentului), înregistrarea transmisiunii video directe (transmisie video directă), adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul curent al contului de plată, adresa IP, activitatea profesională sau profesională curentă, funcția publică curentă, date privind participarea Clientului la activități politice, includerea în listele de sancțiuni, alte date solicitate de legile aplicabile privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și date privind localizarea clientului, serviciul planificat, scopul utilizării contului (personal/întreprindere), valoarea investiției planificate, veniturile primite, sursa principală a fondurilor, beneficiarul efectiv, corespondența cu Clientul privind relațiile de afaceri, documente și date care confirmă operațiunea sau tranzacția monetară sau alte documente și date valabile din punct de vedere juridic legate de executarea operațiunilor sau tranzacțiilor monetare, țara de rezidență fiscală, legătura cu SEE/UE, numărul de identificare fiscală, dispozitivele utilizate, țara emitentă a cartelei SIM, istoricul tranzacțiilor monetare.

17. Aceste date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în baza unei obligații legale impuse prestatorului de servicii de plată, și anume Legea privind plățile, Legea privind moneda electronică și instituțiile emitente de monedă electronică, legile privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și alte acte juridice aplicabile, și sunt necesare pentru a deschide un cont și/sau a furniza un serviciu de plată.

18. Perioada de păstrare a datelor: 10 (zece) ani de la încetarea relației de afaceri cu clientul. Aceste date cu caracter personal trebuie păstrate timp de 8 (opt) ani, în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste date sunt păstrate pentru încă 2 (doi) ani în baza intereselor legale ale Paysera, în conformitate cu termenul de prescripție obișnuit al acțiunii în justiție.

19. Furnizori și surse de date: persoana vizată în mod direct, instituțiile de credit și alte instituții financiare și sucursalele acestora, registrele de stat și nestatale, bazele de date pentru verificarea datelor din documentele de identitate (baze de date ale documentelor expirate și alte baze de date internaționale), registrele de verificare a autorității (registre de autoritate notarială și alte baze de date), Registrul persoanelor incapabile și cu dizabilități, Registrul populației, alte baze de date, societăți care prelucrează dosare consolidate ale debitorilor (de ex. de exemplu, în Lituania, UAB "Creditinfo Lithuania" sau altele), societăți care gestionează registre de sancțiuni internaționale, agenții de aplicare a legii, executorii judecătorești, persoane juridice (cu condiția să fiți reprezentant, angajat, fondator, acționar, participant, contractant sau beneficiar real al acestor persoane juridice), parteneri sau alte persoane juridice care ne angajează sau sunt angajate de noi în furnizarea de servicii, rețele de socializare în cazul în care aveți un profil legat de sistemul nostru și alte persoane. Datele pot fi prelucrate cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială.

20. Grupuri de destinatari de date: autorități de supraveghere, instituții de credit, financiare, de plată și/sau de monedă electronică, instituții de anchetă preliminară, agenții fiscale de stat, reprezentanți ai serviciilor de plată sau parteneri ai Paysera (în cazul în care tranzacția este efectuată prin intermediul serviciilor acestora), destinatarii fondurilor de tranzacție care primesc informațiile din extrasele de plată împreună cu fondurile tranzacției, prestatorii de servicii de plată ai destinatarului și corespondenții, participanții și/sau părțile legate de sistemele de plată naționale, europene și internaționale, agențiile de colectare și recuperare a creanțelor, societățile care prelucrează dosare consolidate ale debitorilor, avocații, executorii judecătorești, auditorii, alte entități care au un interes legitim, alte persoane în temeiul unui acord cu Paysera sau pe alte baze legale.

SCOP: Gestionarea litigiilor și a datoriilor.

21. Datele cu caracter personal în acest scop sunt prelucrate în vederea soluționării litigiilor, gestionării și colectării datoriilor, depunerii de reclamații, cereri, acțiuni în justiție, etc.

22. În acest scop, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, numărul național de identificare, adresa, data nașterii, datele dintr-un document de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de cont curent, adresa IP, extrasele de cont curent și toate celelalte date legate de circumstanțele în care a apărut litigiul sau datoria..

23. Perioada de păstrare a datelor: data scadenței datoriei este de 10 (zece ani) de la data la care datoria a devenit cunoscută (dacă datoria este formată din mai multe elemente - de la data la care ultimul element a devenit cunoscut), iar după deschiderea unei proceduri judiciare - până la îndeplinirea completă a obligațiilor reciproce ale părților. Perioada de păstrare a datelor se bazează pe termenele de prescripție a procedurilor stabilite de Codul civil al Republicii Lituania.

24. Furnizori de date: persoana vizată în mod direct, instituții de credit, financiare, de plată și/sau de monedă electronică, registre de stat și nestatale, societăți care prelucrează fișiere consolidate ale debitorilor (de exemplu, în Lituania, UAB "Creditinfo Lithuania" sau altele), furnizori de servicii de comunicații electronice, alte persoane..

25. Grupuri de destinatari de date: societăți care prelucrează dosare consolidate ale debitorilor, instituții de credit, financiare, de plată și/sau de monedă electronică, avocați, executorii judecătorești, instanțe de judecată, instituții de anchetă preliminară, agenții fiscale de stat, agenții de colectare și recuperare a creanțelor și alte entități care au un interes legitim.

26. Vă rugăm să rețineți că, dacă aveți o datorie față de Paysera și amânați îndeplinirea obligațiilor dumneavoastră pentru mai mult de 30 (treizeci) de zile, Paysera are dreptul de a furniza informațiile privind identitatea dumneavoastră, datele de contact și istoricul de credit, adică obligațiile financiare și de proprietate și informațiile privind executarea acestora, precum și datoriile și plata acestora către companiile care gestionează bazele de date ale debitorilor (cum ar fi instituția de credit UAB "Creditinfo Lithuania" din Lituania*), precum și către companiile de colectare a creanțelor. Puteți accesa istoricul dvs. de credit contactând direct biroul de credit.

SCOP: Sprijinirea și administrarea relațiilor cu clienții, informarea clienților despre serviciile existente și noi, furnizarea de servicii, prevenirea litigiilor și colectarea de probe (înregistrarea convorbirilor telefonice), corespondența relațiilor de afaceri cu clientul.

27. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în acest scop pentru a: întreținerea relației de afaceri și a comunicării cu clientul; furnizarea de servicii către client; protejarea intereselor clientului și/sau ale Paysera; prevenirea litigiilor, furnizarea de dovezi ale comunicării de afaceri cu clientul (înregistrări ale conversațiilor, corespondență); efectuarea evaluării calității și asigurarea calității serviciilor furnizate de Paysera; atunci când este necesar pentru executarea contractului, pentru a lua măsuri la cererea clientului sau pentru a pune în aplicare o obligație legală; informarea clientului cu privire la serviciile furnizate de Paysera, prețurile, specificul acestora, modificări ale contractelor încheiate cu clientul, etc. ; trimiterea către Paysera a notificărilor sistemice și a altor notificări legate de serviciile furnizate.

28. În acest scop, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa IP, datele de localizare a clientului, extrasele de cont curent, înregistrările convorbirilor telefonice, corespondența cu clientul și orice alte date necesare în acest scop.

29. Perioada de păstrare a datelor: 5 (cinci) ani de la încetarea relației de afaceri cu clientul. Perioada de păstrare poate fi prelungită pentru o perioadă care nu depășește 2 (doi) ani, cu condiția să existe o cerere motivată din partea unei autorități competente. O astfel de perioadă de păstrare a datelor este impusă de legile privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

30. Furnizori de date: persoana vizată în mod direct, furnizorii de servicii de comunicații electronice.

31. Destinatarii datelor: autorități de supraveghere, societăți care prelucrează dosare consolidate ale debitorilor, avocați, executorii judecătorești, instanțe, instituții de cercetare preliminară, agenții de colectare și recuperare a creanțelor, alte entități care au un interes legitim, alte entități în cadrul unui acord cu Paysera.

32. Persoana vizată confirmă că înțelege că aceste notificări de informații sunt necesare pentru executarea Contractului general de servicii de plată și/sau a anexelor acestuia încheiat cu clientul și nu constituie mesaje de marketing direct.

SCOP: Evaluarea ratingului de credit, gestionarea riscului de credit și luarea automată a deciziilor.. 

33. Datele cu caracter personal în acest scop sunt prelucrate pentru a evalua solvabilitatea clienților, pentru a gestiona riscul de credit și pentru a îndeplini cerințele legate de gestionarea riscului operațional și de adecvarea capitalului, astfel încât Paysera să poată oferi finanțare.

34. Următoarele date cu caracter personal pot fi prelucrate în acest scop: numele, prenumele, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul contului de plată, adresa IP, extrasele de cont de plată, soldul clientului în cont, obligațiile financiare, istoricul de credit și de plată, venitul, educația, locul de muncă, locul de muncă actual, experiența profesională, activele disponibile și date despre rude, ratingul de credit, datoriile anterioare și alte informații.

35. Următoarele date cu caracter personal pot fi prelucrate în acest scop: numele, prenumele, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul contului de plată, adresa IP, extrasele de cont de plată, soldul clientului în cont, obligațiile financiare, istoricul de credit și de plată, venitul, educația, locul de muncă, locul de muncă actual, experiența profesională, activele disponibile și date despre rude, ratingul de credit, datoriile anterioare și alte informații.

36. Furnizori de date: persoana vizată în mod direct, instituțiile de credit și alte instituții financiare și sucursalele acestora, agențiile de aplicare a legii, alte registre și instituții de stat, societăți care prelucrează dosare consolidate ale debitorilor (de exemplu, în Lituania, UAB "Creditinfo Lithuania" sau altele), persoane fizice care furnizează date despre soți, copii și alte persoane legate prin rudenie sau afinitate, codebitori, garanți, furnizori de garanții etc, persoane juridice atunci când clientul este reprezentant, angajat, contractant, acționar, participant, proprietar etc. al acestor persoane juridice, precum și parteneri sau alte persoane juridice pe care Paysera le angajează pentru furnizarea de servicii.

37. Destinatarii datelor: instituții de credit, financiare, de plată și/sau de monedă electronică sau furnizori de servicii care contribuie la evaluarea solvabilității, precum și societăți care prelucrează dosare consolidate ale debitorilor.

38. Pentru a încheia sau pentru a oferi încheierea unui acord de finanțare cu dvs. și pentru a vă furniza servicii, Paysera va aplica, în anumite cazuri, un proces decizional bazat pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, sistemul verifică solvabilitatea dvs. cu ajutorul unui algoritm stabilit și evaluează dacă serviciul poate fi furnizat. În cazul în care decizia automatizată este negativă, aceasta poate fi modificată prin furnizarea de către client a mai multor date. Paysera ia toate măsurile necesare pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime. Aveți dreptul de a solicita o intervenție umană, de a vă exprima opinia și de a contesta o decizie automatizată. Aveți dreptul de a vă opune unei decizii automatizate contactând direct Paysera.

SCOP: Furnizarea de servicii prin intermediul unor terțe părți. 

39. În acest scop, datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a asigura o gamă cât mai largă de servicii de care beneficiază clienții Paysera, anumite servicii fiind furnizate de terți.

40. În acest scop, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cetățenie, număr personal de identificare, adresă, informații de contact.

41. Clientul este informat în mod clar cu privire la orice prelucrare de date în scopul furnizării de servicii prin intermediul unor terți, iar datele sunt prelucrate numai cu consimțământul expres al clientului.

42. Perioada de păstrare a datelor: 1 (un) an.

43. Furnizori de date: persoana vizată în mod direct, Paysera, terțe părți care furnizează servicii.

44. Destinatarii datelor: terți care furnizează servicii, Paysera, persoana vizată.

SCOPUL: Protecția intereselor Paysera și ale clientului (supraveghere video în incinta Paysera). 

45. Datele cu caracter personal în acest scop sunt prelucrate pentru a asigura securitatea Paysera și/sau a clientului, pentru a proteja viața și sănătatea clientului și/sau a reprezentantului acestuia, precum și alte drepturi ale Paysera și ale clientului (supraveghere video și înregistrare în incinta Paysera), în urmărirea interesului legitim de a proteja clienții, angajații și vizitatorii Paysera și proprietatea acestora, precum și proprietatea Paysera.

46. În acest scop, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: înregistrări video în spațiile gestionate de Paysera.

47. Înainte de a intra în incinta Paysera, unde se desfășoară activități de supraveghere video, sunteți informat cu privire la supraveghere prin marcaje speciale.

48. Perioada de păstrare a datelor: 1 (un) an.

49. Furnizori de date: persoana vizată care vizitează în mod direct sediul Paysera unde se desfășoară supravegherea video și care este surprinsă de camera de supraveghere.

50. Destinatarii datelor: instanțe de judecată, instituții de anchetă preliminară, avocați, angajați responsabili ai Paysera.

SCOP: Direct marketing. 

51. În acest scop, datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a furniza clienților oferte privind serviciile furnizate de Paysera și pentru a afla opiniile clienților cu privire la serviciile menționate mai sus.

52. Următoarele date cu caracter personal pot fi prelucrate în acest scop: numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

53. În acest scop, Paysera trimite buletine informative și mesaje de marketing direct după obținerea consimțământului clientului. Paysera poate utiliza un furnizor de servicii de buletin informativ, asigurându-se în același timp că respectivul furnizor respectă cerințele de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute în Acordul de Coordonare Comună. Clientul își poate revoca consimțământul la primirea buletinelor informative sau a mesajelor de marketing direct, făcând clic pe link-ul Revocă-ți consimțământul, precum și informând Paysera în orice moment cu privire la refuzul său de a prelucra datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, prin e-mail la adresa [email protected]..

54. Perioada de păstrare a datelor: până la încetarea relației de afaceri cu clientul sau până în ziua în care clientul se opune prelucrării datelor în acest scop.

55. Furnizori de date: direct persoana vizată.

56. Destinatarii datelor: Datele în acest scop pot fi transmise către sisteme de căutare sau rețele de socializare (posibilitatea de a se opune prelucrării datelor este asigurată de site-urile web ale acestor sisteme), furnizori de servicii de newsletter.

SCOP: Analiză statistică, îmbunătățirea serviciilor.

57. Datele dvs. personale colectate și anonimizate în scopurile menționate mai sus pot fi prelucrate în scopul analizei statistice și pentru îmbunătățirea măsurilor tehnice și organizatorice, a infrastructurii informatice, pentru a asigura adaptarea serviciului furnizat la dispozitivele utilizate, pentru a crea noi servicii Paysera, pentru a crește gradul de satisfacție cu privire la serviciile existente, pentru a testa și îmbunătăți măsurile tehnice și infrastructura informatică. În acest scop, datele cu caracter personal sunt prelucrate astfel încât, prin includerea lor în domeniul de aplicare al analizei statistice, să nu fie posibilă identificarea persoanelor vizate în cauză. Colectarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul analizei statistice se bazează pe interesul legitim de a analiza, îmbunătăți și dezvolta activitatea desfășurată [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR].. 

58. Aveți dreptul de a nu fi de acord și de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, în orice moment și sub orice formă, informând Paysera în acest sens. Cu toate acestea, Paysera poate continua să prelucreze datele în scopuri statistice dacă dovedește că datele sunt prelucrate din motive legitime și imperioase care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal. 

SCOPUL: Prevenirea utilizării abuzive a serviciilor și a infracțiunilor și asigurarea furnizării corespunzătoare a serviciilor..

59. Datele colectate în toate scopurile de mai sus pot fi utilizate pentru a preveni accesul și utilizarea neautorizată, adică pentru a asigura confidențialitatea și securitatea informațiilor.

60. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Paysera poate angaja procesatori de date și/sau, la propria discreție, poate angaja alte persoane pentru a îndeplini anumite funcții auxiliare în numele Paysera (de exemplu, centre de date, găzduire, găzduire în cloud, administrare de sistem, dezvoltare de sistem, dezvoltare de software, furnizare, servicii de asistență, cum ar fi îmbunătățirea și dezvoltarea; servicii ale centrelor de servicii pentru clienți; servicii de marketing, comunicare, consultanță, personal temporar sau servicii similare). În astfel de cazuri, Paysera ia măsurile necesare pentru a se asigura că acești operatori de date prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile Paysera și cu legile aplicabile și solicită respectarea măsurilor adecvate de securitate a datelor cu caracter personal. Paysera se asigură, de asemenea, că aceste persoane au obligații de confidențialitate și nu pot utiliza aceste informații în alt scop decât îndeplinirea funcțiilor lor.

61. Datele cu caracter personal colectate în scopurile specificate în prezenta politică de confidențialitate nu vor fi prelucrate în moduri incompatibile cu aceste scopuri legitime sau cu cerințele legale.

62. Datele menționate mai sus vor fi furnizate și primite prin intermediul unui instrument software utilizat de Paysera sau de agentul său autorizat, precum și prin alte mijloace și persoane terțe cu care Paysera a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.

Zona geografică de prelucrare

63. În general, datele cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Uniunii Europene/Spațiului Economic European (UE/SEE), dar în anumite cazuri pot fi transmise și prelucrate în afara UE/SEE. 

64. Datele cu caracter personal pot fi transferate și prelucrate în afara UE/SEE în cazul în care transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract [de exemplu, atunci când se efectuează o plată către o terță parte sau prin intermediul unui partener terț (corespondent)] sau, de exemplu, atunci când clientul desfășoară activități comerciale utilizând o platformă online (este un utilizator înregistrat), în cazul în care furnizorii de servicii de plată ai utilizatorilor înregistrați sunt supuși unor cerințe specifice de informare a clienților, atunci când dispozițiile legale prevăd necesitatea transferului sau atunci când clientul și-a dat consimțământul. Căutăm să ne asigurăm că în toate aceste cazuri există măsuri tehnice și organizatorice adecvate, așa cum este indicat în Acordul de Coordonare Comun.

Profilarea 

65. Profilarea efectuată de Paysera implică prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate în scopul legislației privind gestionarea riscurilor și monitorizarea continuă și periodică a tranzacțiilor pentru a preveni frauda; o astfel de profilare continuă se bazează pe obligațiile legale ale Paysera. 

66. În scopul marketingului direct și al analizei statistice, profilarea poate fi efectuată folosind Matomo, Google, Meta, OpenAI și alte instrumente de analiză. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor 

67. Un minor cu vârsta sub 14 (paisprezece) ani, care dorește să utilizeze serviciile de plată ale Paysera, trebuie să furnizeze consimțământul scris al reprezentantului său (părinte sau tutore legal) cu privire la prelucrarea datelor sale personale. 

Politica Cookie

68. Paysera poate utiliza cookie-uri pe acest site web. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni trimise către browserul de internet al unei persoane și stocate pe dispozitivul acesteia. Cookie-urile sunt transferate pe un computer personal la prima vizită pe site-ul web.

69. De obicei, Paysera utilizează doar cookie-urile necesare pe dispozitivul persoanei pentru identificare, îmbunătățirea funcționalității și utilizării site-ului web și facilitarea accesului unei persoane la site-ul web și la informațiile pe care acesta le conține. Paysera poate utiliza și alte cookie-uri după ce primește acordul clientului. Veți găsi o scurtă descriere a diferitelor tipuri de cookie-uri aici:

69.1. Cookie-uri strict necesare. Aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca dumneavoastră să puteți utiliza diferite funcții de pe site-ul Paysera. Acestea sunt esențiale pentru ca site-ul web să funcționeze și nu pot fi dezactivate. Acestea sunt stocate pe computerul, telefonul mobil sau tableta dvs. în timp ce utilizați site-ul web și sunt valabile doar pentru o perioadă limitată de timp. Ele sunt de obicei setate ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. în timpul navigării, cum ar fi modificarea setărilor de confidențialitate, conectarea și completarea diferitelor formulare.

69.2. Cookie-uri statistice. Aceste module cookie sunt utilizate pentru a colecta și raporta informații anonime pentru a afla cum utilizează vizitatorii noștri site-ul web. Un număr IN înregistrat este utilizat pentru a colecta date statistice privind modul în care utilizatorii navighează pe site-ul web.

69.3. Cookie-uri de analiză. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a monitoriza numărul și traficul utilizatorilor site-ului web. Cookie-urile de analiză ne ajută să aflăm care sunt cele mai vizitate site-uri web și cum le folosesc vizitatorii pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea acestor module cookie, nu vom include vizita dvs. în statisticile noastre.

69.4. Cookie-uri de marketing. Aceste module cookie sunt utilizate pentru a furniza informații relevante despre serviciile noastre pe baza obiceiurilor dumneavoastră de navigare, pentru a îmbunătăți selecția conținutului și pentru a oferi mai multe opțiuni în timpul utilizării site-ului nostru. În plus, aceste module cookie pot fi utilizate pe site-urile web ale partenerilor noștri terți în scopuri de raportare. În acest fel, vom primi, de asemenea, informații despre istoricul dvs. de navigare de pe site-urile web ale partenerilor noștri oficiali unde plasăm reclamele noastre. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea acestor module cookie, veți vedea doar publicitate nepersonalizată.

70. Majoritatea browserelor web acceptă cookie-urile, dar persoana poate modifica setările browserului astfel încât să nu accepte cookie-urile. Trebuie remarcat faptul că, spre deosebire de alte tipuri de module cookie, respingerea modulelor cookie necesare poate afecta funcționalitatea site-ului web, iar unele caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător. La prima vizită pe site-ul Paysera, veți vedea un mesaj pop-up cu o listă de tipuri specifice de module cookie pe care puteți alege să le acceptați sau să le refuzați. Dacă decideți să acceptați cookie-urile necesare și celelalte tipuri de cookie-uri, vă puteți schimba selecția și vă puteți revoca consimțământul făcând clic pe Setări cookie-uri în partea de jos a paginii.

Dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal și de restricționare a prelucrării datelor. 

71. Aveți următoarele drepturi:

71.1. DREPTUL DE ACCES LA DATE: de a obține informații cu privire la faptul că Paysera prelucrează sau nu datele dvs. cu caracter personal și, în cazul în care este cazul, de a avea acces la datele cu caracter personal prelucrate de Paysera și de a primi informații cu privire la datele cu caracter personal și la sursele din care sunt colectate, scopurile prelucrării, destinatarii cărora le-au fost sau pot fi furnizate datele cu caracter personal; de a obține de la Paysera o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării în conformitate cu legislația aplicabilă. La primirea cererii dumneavoastră scrise, Paysera, în termenul prevăzut de legislație, va furniza în scris datele solicitate sau va preciza motivul refuzului. O dată într-un an calendaristic, datele pot fi furnizate gratuit, dar, în alte cazuri, remunerația poate fi stabilită la un nivel care să nu depășească costul furnizării datelor. Mai multe informații privind dreptul de acces la date și prelucrarea acestora pot fi găsite aici.

71.2. DREPTUL DE RECTIFICARE: în cazul în care datele dumneavoastră prelucrate de Paysera sunt incorecte, incomplete sau inexacte, vă puteți adresa în scris către Paysera pentru rectificarea datelor incorecte sau inexacte sau pentru completarea datelor cu caracter personal incomplete, furnizând o cerere relevantă;

71.3. DREPTUL DE A FI UITAT: de a solicita încetarea prelucrării datelor (ștergerea datelor), în cazul în care persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea, sau datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate, sau datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal, sau datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală. O notificare scrisă de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal se depune la Paysera personal, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare. În cazul în care obiecția dumneavoastră are temei legal, Paysera, după examinarea cererii, va înceta orice acțiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Trebuie remarcat faptul că dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat din cauza obligației Paysera, în calitate de prestator de servicii de plată, de a stoca datele de identificare a clienților, operațiunile de plată, acordurile încheiate etc. pentru perioada prevăzută în legislație;

71.4. DREPTUL DE RESTRICȚIONARE A PRELUCRĂRII DATELOR: de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, atunci când exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către operatorul de date înainte de ridicarea restricției de prelucrare;

71.5. DREPTUL DE OBIECȚIE: dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct;

71.6. DREPTUL DE A FACE O RECLAMAȚIE: să vă adresați autorității de supraveghere cu o reclamație privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate cu încălcarea drepturilor și intereselor dumneavoastră legitime prevăzute de legislația aplicabilă;

71.7. DREPTUL DE A CONTACTA operatorul de date și/sau responsabilul cu protecția datelor în scopul exercitării drepturilor dumneavoastră;

71.8. Alte drepturi prevăzute de lege.

72. Puteți trimite cererea dumneavoastră de acces, rectificare sau opoziție la prelucrarea datelor prin e-mail la: [email protected]. Persoana care trimite cererea trebuie să își indice în mod clar numele complet și să semneze cererea cu o semnătură electronică calificată.

Site-uri terță parte 

73. Paysera nu este responsabilă pentru protejarea confidențialității Clientului pe site-urile web ale terților, chiar dacă clientul accesează astfel de site-uri prin link-urile furnizate pe acest site. Paysera recomandă să învețe politicile de confidențialitate ale fiecărui site web care nu aparține Paysera. 

Utilizarea siglelor 

74. Clientul, care utilizează serviciile Paysera pentru obiective comerciale și interese profesionale, este de acord că Paysera își poate folosi numele și/sau logo-ul în scopuri de marketing direct (de exemplu, indicând că clientul folosește serviciile furnizate de Paysera). 

Asigurarea securității informațiilor 

75. Paysera își propune să asigure cel mai înalt nivel de securitate pentru toate informațiile obținute de la Client și fișierele de date publice. Pentru a proteja aceste informații de accesul, utilizarea, copierea, ștergerea, alternarea sau dezvăluirea accidentală sau ilegală, precum și din orice altă formă de prelucrare neautorizată, Paysera utilizează măsurile de securitate juridică, administrativă, tehnică și fizică corespunzătoare. 

Dispoziții finale

76. Informații suplimentare cu privire la modul în care Paysera prelucrează datele cu caracter personal pot fi furnizate în contracte, în alte documente, pe site-ul web, pe aplicația mobilă sau pe canalele de servicii pentru clienți la distanță (prin telefon, e-mail etc.).

77. Paysera are dreptul de a modifica și/sau completa unilateral această Politică de confidențialitate. Informațiile privind modificările aduse Politicii de confidențialitate sunt anunțate prin publicarea acestora pe site-ul web al Companiei. În anumite cazuri, Compania poate, de asemenea, să informeze persoanele fizice cu privire la modificări prin poștă, e-mail, aplicație mobilă sau în alt mod.

78. Prevederile prezentei politici de confidențialitate se supun legislației Republicii Lituania. Toate litigiile referitoare la dispozițiile politicii de confidențialitate vor fi soluționate prin negociere și, în cazul în care nu se reușește să se rezolve o problemă prin negociere, litigiul va fi adus în fața instanțelor din Republica Lituania.

* – UAB „Creditinfo Lithuania” (cod de societate: 111689163, adresa: Lvivo st. 21A, LT-09309 Vilnius, Lituania, www.creditinfo.lt, telefon: (8 5) 2394131), care gestionează și furnizează informațiile dumneavoastră unor terțe părți (instituții financiare, agenții de telecomunicații, asigurări, furnizori de servicii de electricitate și de utilități, societăți comerciale etc.) pentru interese și obiective legitime: pentru a vă evalua solvabilitatea și a gestiona datoriile. Datele privind istoricul de credit sunt stocate, de obicei, timp de 10 ani după îndeplinirea obligațiilor).

Folosind serviciile furnizate exclusiv de „Paysera Bank of Georgia”, SA, datele personale colectate prin „Paysera Bank of Georgia”, SA sunt prelucrate în temeiul prezentei Politici de confidențialitate.

Istoricul Acordului

Politica de confidențialitate (valabilă până la 17/06/2024)

Politica de confidențialitate (valabilă până la 28.09.2021)

Politica de confidențialitate (valabilă până la 20/07/2020)

Politica de confidențialitate (valabilă până la 10/04/2020)

Politica de Confidențialitate (valabilă până la 16.09.2019)