Pdf
Înapoi la conținut

Ultima actualizare: 16/11/2020

Politica de confidențialitate

Dispoziții Generale

1. In conformitate cu Acordul de Control Comun Nr. 20180919 din Septembrie 19, 2018, controlorul tău de date personale este rețeaua Paysera. Datele de contact ale Paysera sunt disponibile la www.paysera.com. Datele de contact ale agentului de protecție a datelor autorizat de Paysera: [email protected].

2. Datele personale colectate de Paysera sunt prelucrate în conformitate cu Legea privind protecția juridică a datelor cu caracter personal a Republicii Lituania, Regulamentul general privind protecția datelor (în continuare - GDPR), și alte acte juridice. Toți angajații, agenții și angajații agenților Paysera care cunosc secretul datelor cu caracter personal trebuie să-l mențină în siguranță chiar și după încetarea raportului de muncă sau relației contractuale.

3. Paysera, în conformitate cu cerințele legale aplicabile, asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal și punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal de accesul neautorizat, divulgarea, pierderea accidentală, modificarea, distrugerea sau alte prelucrări ilegale.

4. Această Politică de confidențialitate stabilește regulile de bază pentru colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea datelor dvs. cu caracter personal, alte informații referitoare la dvs., sfera, scopul, sursele, destinatarii și alte aspecte importante ale datelor dvs. personale atunci când utilizați Paysera ca furnizor de servicii de plată.

5. Accesând și / sau folosind informațiile de pe acest site web și / sau serviciile noastre, recunoașteți și confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu această Politică de Confidențialitate. De asemenea, după ce vă înregistrați la sistem și începeți să utilizați serviciile noastre, această Politică de Confidențialitate devine un Supliment la Acordul General privind Serviciile de Plată. 

6. Paysera își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a modifica în orice moment această Politică de Confidențialitate, publicând o versiune actualizată a Politicii de confidențialitate pe site-ul web, și dacă modificările sunt substanțiale, va notifica utilizatorii înregistrați prin e-mail. O versiune modificată sau actualizată a prezentei Politici de Confidențialitate produce efecte la publicarea pe site-ul web.

7. Dacă utilizatorul serviciilor este o persoană juridică, această Politică de Confidențialitate se aplică persoanelor fizice ale căror date ne sunt transmise de către persoana juridică. Utilizatorul informează persoanele vizate (manageri, destinatari, agenți etc.) cu privire la transferul datelor lor către Paysera, în conformitate cu articolul 14 din GDPR

Scopurile prelucrării. Furnizori de date, termeni și destinatari

8. Scopul principal pentru care Paysera colectează datele dvs. personale este furnizarea serviciilor de plată a Paysera clienților care trimit și primesc plăți. În calitate de furnizor de servicii de plată, Paysera este obligată prin lege să stabilească și să verifice identitatea dvs. înainte de a încheia tranzacții cu servicii financiare cu dvs., de asemenea, la momentul furnizării serviciilor, pentru a solicita informații suplimentare, precum și pentru a evalua și a stoca aceste informații pentru perioada de păstrare prevăzută de legislație. Ținând cont de acest lucru, trebuie să furnizați informații corecte și complete. 

9. SCOP: Identificarea Clientului, furnizarea de servicii de plată (deschiderea Contului, transferuri de fonduri, colectarea plăților și altele) sau implementarea altor obligații legale ale prestatorului de servicii de plată.

9.1. Datele personale sunt prelucrate în acest scop, în conformitate cu cerințele legale referitoare la:

9.1.1. stabilirea și verificarea identității Clientului;

9.1.2. încheierea și executarea contractelor cu Clientul sau pentru a lua măsuri la cererea clientului;

9.1.3. executarea transferurilor de fonduri și transmiterea informațiilor necesare, în cadrul unui transfer, în conformitate cu legislația;

9.1.4. implementarea cerințelor privind "Cunoașterea Clientelei";

9.1.5. monitorizarea continuă și periodică a activității clientului;

9.1.6. evaluarea riscurilor;

9.1.7. actualizarea datelor clienților pentru a asigura acuratețea acestora;

9.1.8. prevenirea posibilității de spălare a banilor și finanțarea terorismului, prevenirea fraudei, depistarea, investigarea și informarea acestei activități, determinarea persoanelor expuse politic sau sancțiunile financiare impuse clientului;

9.1.9. asigurarea gestionării adecvate a riscurilor și a organizației.

9.2. În acest scop pot fi procesate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, numărul de identificare personală, adresa, data nașterii, datele dintr-un act de identitate și o copie a documentului, fotografia autoportret, înregistrarea transmisiei video directă (transmisie video directă), cetățenia, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul Contului de plată, adresa IP, activitatea curentă, funcția publică curentă, alte date cerute de Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

9.3. Aceste date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în baza unei obligații legale impuse prestatorului de servicii de plată, respectiv Legea privind plățile, Legea privind moneda electronică și Instituțiile de monedă electronică, precum și Legea privind Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, și sunt necesare pentru deschiderea unui Cont și / sau furnizarea unui Serviciu de plată.

9.4. Perioada de păstrare a datelor: 10 (zece) ani de la încetarea relației de afaceri cu clientul. Aceste date cu caracter personal trebuie păstrate timp de 8 (opt) ani, conform Legii pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Aceste date sunt păstrate încă 2 (doi) ani pe baza intereselor legale ale Paysera, în funcție de perioada de prescripție obișnuită a procesului.

9.5. Furnizorii de date: Subiectul Datelor, instituțiile de credit și alte instituții financiare și sucursalele acestora, registre de stat și nestatale, baze de date pentru verificarea datelor documentelor de identitate (baze de date ale documentelor expirate și alte baze de date internaționale), registrele de verificare ale autorității (registrele autorității notariate și alte baze de date), Registrul persoanelor cu dizabilități și persoane cu dizabilități, Registrul populației , alte baze de date, companii care prelucrează dosare consolidate de debitori (de exemplu, în Lituania, UAB „Creditinfo Lituania” sau alte), companii care păstrează registre de sancțiuni internaționale, agenții de aplicare a legii, executorii judecătorești, persoane juridice (cu condiția să fiți un reprezentant, angajat, fondator, acționar) , participant, contractant sau beneficiarul real al acestor persoane juridice), parteneri sau alte persoane juridice care ne angajează sau sunt angajați de noi în furnizarea de servicii, rețele sociale unde aveți un profil legat de sistemul nostru și alte persoane.

9.6. Grupuri de recipienți de date: autorități de supraveghere, instituții de credit, financiare, de plată și / sau emitente de monedă electronică, instituții de investigație înainte de judecată, Inspectoratul Fiscal de Stat, agenți ai serviciilor de plată din Paysera (în cazul în care operațiunea este efectuată prin utilizarea serviciilor lor) destinatarii fondurilor de tranzacție care primesc informațiile în extrasele de plată împreună cu fondurile tranzacției, furnizorii de servicii de plată și corespondenții, participanții și / sau părțile aferente sistemelor de plată naționale, europene și internaționale, agenții de colectare și recuperare a datoriilor, companii prelucrarea dosarelor de debitori consolidate, avocați, executori judecătorești, auditori, alte entități cu un interes legitim, alte persoane în baza unui acord cu Paysera sau pe alte baze legale..

10. SCOP: Gestionarea datoriilor.

10.1. Datele personale în acest scop sunt prelucrate pentru a gestiona și colecta datorii, pentru a depune cereri, procese și alte documente, pentru a furniza documente pentru colectarea datoriilor.

10.2. În acest scop, pot fi prelucrate următoarele date personale: nume, prenume, număr național de identificare, adresă, data nașterii, date dintr-un document de identitate, adresă de e-mail, număr de telefon, număr de cont curent, adresă IP, extras de cont curent și alte date referitoare la circumstanțele în care a apărut datoria.

10.3. Perioada de păstrare a datelor: data scadenței datoriei este de 10 (zece ani) de la data creării datoriei și după deschiderea procedurii judiciare, termenul este prelungit până la rambursarea datoriei și pentru 24 (douăzeci și patru) luni după rambursare. Perioada de păstrare a datelor se bazează pe termenele de prescripție pentru procedurile prevăzute de Codul civil al Republicii Lituania.

10.4. Furnizori de date: persoana vizată, instituții de credit, financiare, de plată și / sau bani electronici, registre de stat și nestatale, companii care prelucrează dosare de debitori consolidate (de exemplu, în Lituania, UAB „Creditinfo Lituania” sau alte persoane).

10.5.Grupuri de destinatari: companii care prelucrează dosare consolidate de debitori, instituții de credit, financiare, de plată și / sau bani electronici, avocați, executori judecătorești, instanțe, instituții de investigare pre-proces, agenții fiscale de stat, agenții de colectare și recuperare a datoriilor și alte entități care au interes legitim.

10.6. Te rugăm să reții că, dacă ai o datorie față de Paysera și amâni îndeplinirea obligațiilor pentru mai mult de 30 (treizeci) de zile, Paysera are dreptul de a furniza informațiile privind identitatea ta, datele de contact și istoricul de credit, datorii și informații privind executarea acestora, datoriile și plata acestora către societățile care gestionează bazele de date ale debitorilor (cum ar fi Instituția de credit UAB "Creditinfo Lituania" din Lituania *), precum și societăților de colectare a datoriilor. Poți accesa istoricul tău de credit prin contactarea directă a biroului de credit.

11. SCOP: Să susțină și să administreze relațiile cu Clienții, să prevină disputele și să colecteze dovezi (înregistrarea convorbirilor telefonice), corespondența relațiilor de afaceri cu Clientul.

11.1. Datele personale sunt prelucrate în acest scop pentru:

11.1.1. a menține relația de afaceri și comunicarea cu clientul;

11.1.2. a proteja interesele Clientului și / sau ale Paysera;

11.1.3. a preveni litigiile, furniza dovezi de comunicare de afaceri cu Clientul (înregistrări de conversații, corespondență);

11.1.4. a efectua evaluarea calității și asigura calitatea serviciilor furnizate de Paysera;

11.1.5. atunci când este necesar pentru executarea Acordului, pentru a lua măsuri la cererea Clientului sau pentru a pune în aplicare o obligație legală.

11.2. În acest scop pot fi procesate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa IP, extrasele Contului de plată, înregistrările telefonice, corespondența cu Clientul.

11.3. Perioada de păstrare a datelor: 5 (cinci) ani de la încetarea relației de afaceri cu Clientul. Perioada de reținere poate fi prelungită pentru o perioadă care nu depășește 2 (doi) ani, cu condiția să existe o cerere motivată din partea unei autorități competente. O astfel de perioadă de păstrare a datelor este impusă de Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

11.4. Furnizori de date: subiectul datelor.

11.5. Receptori de date: autoritățile de supraveghere, companiile care procesează dosare debitoare consolidate, avocați, executori judecătorești, instanțe, instituții de urmărire penală, organisme de colectare și recuperare a datoriilor, alte entități care au un interes legitim, alte entități în baza unui acord cu Paysera.

12. SCOP: Evaluarea ratingului de credit, gestionarea riscului de credit și luarea deciziei automate.

12.1. Datele personale în acest scop sunt procesate pentru a evalua bonitatea clienților, pentru a gestiona riscul de credit și pentru a îndeplini cerințele legate de gestionarea managementului de risc operațional și adecvarea capitalului astfel încât Paysera să poată oferi finanțare.

12.2. Următoarele date personale pot fi procesate în acest scop: numele, prenumele, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul contului curent, adresa IP, extrasele de cont curente, soldul clientului în cont, datoriile financiare, istoricul creditului și al plăților, venitul, educația, locul de muncă, munca curentă poziție, experiență de muncă, active disponibile, date despre membrii familiei, rating de credit și alte informații.

12.3. Perioada de păstrare a datelor: 10 (zece) ani de la încetarea relației de afaceri cu clientul.

12.4. Furnizorii de date: persoanele vizate, instituțiile de credit și alte instituții financiare și sucursalele acestora, agentiile forțelor de ordine, alte registre și instituții de stat, societățile care procesează dosare debitoare consolidate (de exemplu, în Lituania, UAB "Creditinfo Lituania" sau alte persoane), persoanele fizice care furnizeaza date despre soți, copii și alte persoane legate de rudenie sau afinitate, co-debitori, garanți, furnizori de garanții etc., persoane juridice atunci când clienții sunt reprezentanți, angajați, contractori, acționari, participanți, proprietari etc. ai acestor persoane juridice și parteneri sau alte entități juridice pe care Paysera le utilizează pentru furnizarea de servicii.

12.5. Destinatarii datelor: instituții de credit, financiare, de plată și / sau electronice sau furnizori de servicii care contribuie la evaluarea bonității și companii care procesează dosare debitoare consolidate.

12.6.Pentru a încheia sau a oferi un contract de finanțare cu dvs. și pentru a vă oferi servicii, Paysera va aplica, în anumite cazuri, luarea deciziilor pe baza procesării automate a datelor dvs. personale. În acest caz, sistemul vă verifică bonitatea printr-un algoritm set și evaluează dacă serviciul poate fi furnizat. Dacă decizia automată este negativă, aceasta poate fi modificată de către client furnizând mai multe date. Paysera ia măsurile necesare pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime. Aveți dreptul de a cere intervenția umană, de a vă exprima opinia și de a contesta o decizie automatizată. Aveți dreptul să vă opuneți deciziei automate prin contactarea directă a Paysera.

13. SCOP: Protecția intereselor Paysera și ale Clientului (supraveghere video în incinta Paysera).

13.1. Datele personale în acest scop sunt procesate pentru a asigura securitatea Paysera și / sau a Clientului, pentru a proteja viața și sănătatea Clientului și / sau Reprezentantul său și alte drepturi ale Paysera și ale Clientului (supraveghere video și înregistrare în spațiile din Paysera) în scopul de a proteja Clienții, angajații și vizitatorii Paysera și proprietatea acestora, precum și proprietatea Paysera.

13.2. În acest scop, pot fi procesate următoarele date personale: înregistrări video la sediul administrat de Paysera.

13.3. Înainte de a intra în perimetrele Paysera unde se desfășoară supravegherea video, ești informat cu privire la supraveghere, prin marcaje speciale.

13.4. Perioada de păstrare a datelor: 1 (un) an.

13.5. Furnizori de date: subiectul datelor care vizitează sediul Paysera, unde se desfășoară supravegherea video și care este capturat de camera de supraveghere.

13.6. Receptori de date: instanțe, instituții de cercetare judecătorească, avocați (numai în caz de încercare de atac).

14. Informarea clientului cu privire la servicii. Datele cu caracter personal în acest scop sunt prelucrate pentru a informa clientul despre serviciile furnizate de Paysera, prețurile, specificul acestora, modificările în termenii acordurilor încheiate cu clientul și pentru trimiterea sistemului și a altor mesaje referitoare la serviciile Paysera furnizate.

14.1. Următoarele date personale pot fi procesate în acest scop: adresa de e-mail, numărul de telefon.

14.2. Persoana vizată confirmă faptul că sunt conștiente de faptul că astfel de mesaje sunt necesare pentru executarea Contractului general de servicii de plată și / sau a suplimentelor acestuia încheiate cu clientul și nu sunt considerate mesaje de marketing direct.

14.3. Perioada de păstrare a datelor: 24 (douăzeci și patru) luni de la încetarea relației de afaceri cu Clientul.

14.4. Furnizori de date: Subiectul Datelor.

14.5. Receptori de date: datele în acest scop nu sunt furnizate altor persoane.

15. Marketing Direct . În acest scop, datele personale sunt procesate pentru a oferi clientului oferte cu privire la serviciile furnizate de Paysera.

15.1. Următoarele date personale pot fi procesate în acest scop: adresa de e-mail, numărul de telefon.

15.2. Prin acest document, confirmi că ești conștient de faptul că datele menționate mai sus pot fi prelucrate în scopul comercializării directe și că ai dreptul să nu fi de acord și să te opui utilizării datelor tale personale în acest scop, în orice moment, prin informarea Paysera în scris prin e-mail la [email protected]. Mesajul trebuie să conțină numele complet și adresa de e-mail a persoanei vizate.

15.3. Perioada de păstrare a datelor: până la încetarea relației de afaceri cu clientul sau până în ziua în care clientul obiectează prelucrarea datelor în acest scop.

15.4. Furnizori de date: Subiectul Datelor.

15.5. Receptori de date: Datele pentru acest scop pot fi transmise sistemelor de căutare sau rețelelor sociale (posibilitatea de a obiecta prelucrarea datelor este asigurată de site-urile web ale acestor sisteme). Datele nu vor fi furnizate altor persoane.

16. Analize statistice. Datele dvs. personale colectate în scopurile menționate anterior, cu excepția numărului național de identificare, a documentelor de identitate și a detaliilor acestora, de asemenea locul exact de reședință, pot fi prelucrate în scopul analizelor statistice. În acest scop, datele cu caracter personal sunt prelucrate în așa fel încât, incluzându-le în sfera analizei statistice, să nu poată fi identificate persoanele vizate. Colectarea datelor dvs. personale în scopul analizei statistice se bazează pe interesul legitim de a analiza, pentru a îmbunătăți și dezvolta activitatea desfășurată. Sunt conștient că am dreptul de a nu fi de acord și de a-mi obiecta prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop în orice moment și sub orice formă, informând în acest sens Paysera. Cu toate acestea, Paysera poate continua să prelucreze datele în scopuri statistice dacă dovedește că datele sunt procesate din motive legitime obligatorii dincolo de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

17. Îmbunătățirea serviciului.Datele colectate pentru toate scopurile de mai sus pot fi utilizate pentru a îmbunătăți instrumentele tehnice și organizaționale, infrastructura IT, pentru a adopta servicii pentru dispozitivele utilizate, dezvoltarea de noi servicii Paysera, îmbunătățirea satisfacției cu serviciile existente, precum și testarea și îmbunătățirea instrumentelor tehnice și infrastructură IT.

18. Prevenirea abuzului de serviciu și furnizarea corespunzătoare a serviciilor. Datele colectate pentru toate scopurile de mai sus pot fi utilizate pentru a preveni accesul și utilizarea neautorizate, adică pentru a asigura confidențialitatea și securitatea informațiilor.

19. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Paysera poate angaja procesatori de date și / sau, la propria discreție, să angajeze alte persoane pentru a îndeplini anumite funcții auxiliare în numele Paysera (de exemplu, centre de date, găzduire, cloud hosting, administrare de sistem, dezvoltare de sistem, software servicii de dezvoltare, furnizare, asistență precum îmbunătățirea și dezvoltarea; servicii ale centrelor de servicii pentru clienți; marketing, comunicare, consultanță, personal temporar sau servicii similare). În astfel de cazuri, Paysera ia măsurile necesare pentru a se asigura că procesatorii de date prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile și legile aplicabile ale Paysera și necesită respectarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal adecvate. De asemenea, Paysera se asigură că aceste persoane sunt obligate de obligații de confidențialitate și nu pot utiliza aceste informații în alt scop decât îndeplinirea funcțiilor lor.

20. Datele personale colectate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate nu vor fi prelucrate în nicio modalitate incompatibilă cu aceste scopuri legitime sau cu cerințele legale.

21. Sunt de acord că datele mele menționate mai sus vor fi furnizate și primite printr-un instrument software utilizat de Paysera sau agentul său autorizat, de asemenea, prin alte mijloace și terțe persoane cu care Paysera a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările

Zona geografică de prelucrare

22. În general, datele cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Uniunii Europene / Spațiului Economic European (UE / SEE), dar în anumite cazuri pot fi transmise și procesate în afara UE / SEE.

23. Datele cu caracter personal pot fi transferate și prelucrate în afara UE / SEE în cazul în care transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract (de exemplu, atunci când o plată este efectuată către un terț sau prin intermediul unui partener terț (corespondent)) sau cu acordul clientului. În toate aceste cazuri, căutăm să ne asigurăm că există măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

Profilare

24. Profilarea efectuată de Paysera presupune prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate în scopul legislației referitoare la gestionarea riscurilor și monitorizarea continuă și periodică a tranzacțiilor pentru a preveni frauda; o astfel de profilare continuă se bazează pe obligațiile legale ale Paysera.

25.În scopul marketingului direct și al analizei statistice, profilarea poate fi realizată folosind Matomo, Google, Facebook și alte instrumente de analiză.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor

26. Un minor în vârstă de 14 (paisprezece) ani, care dorește să utilizeze serviciile de plată ale Paysera, va furniza consimțământul scris al reprezentantului său (părinte sau tutore legal) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Politica Cookie

27. Paysera poate utiliza cookie-uri pe acest site. Cookie-urile sunt fișiere mici trimise la browserul de internet al unei persoane și stocate pe dispozitivul său. Cookie-urile sunt transferate pe un computer personal la prima vizită a site-ului Web. Paysera folosește numai cookie-urile necesare, care pe dispozitivele personale sunt utilizate pentru a identifica persoana, pentru a îmbunătăți funcționalitatea și utilizarea site-ului și pentru a eficientiza accesul persoanei la site-ul și informațiile conținute de acesta.

28. Majoritatea browserelor web acceptă cookie-uri, însă persoana poate schimba setările browserului, astfel încât cookie-urile să nu fie acceptate. Cu toate acestea, în acest caz, este posibil ca unele funcții să nu funcționeze.

29. Toate informațiile despre cookie-urile utilizate de site, scopul, valabilitatea și datele utilizate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Numele cookie-ului Durată Scop
PHPSESSID Cât timp sesiunea web este activă Operațiune
SWIFT_visitor 6 zile Operațiune
SWIFT_client 6 zile Operațiune
SWIFT_visitorsession Cât timp sesiunea web este activă Operațiune
SWIFT_sessionid80 Cât timp sesiunea web este activă Operațiune
SWIFT_sessionid40 Cât timp sesiunea web este activă Operațiune
JSESSIONID Cât timp sesiunea web este activă Operațiune
XSRF-TOKEN Cât timp sesiunea web este activă Operațiune
limba mea 1 an sau până când utilizatorul schimbă limba Îmbunătățirea interfeței cu utilizatorul
user_token Cât timp sesiunea web este activă, sau până când utilizatorul se deconectează Operațiune
__cfduid 29 zile Operațiune
CookieConsent 1 an Operațiune
plshk Nedeterminat Operațiune
sc 1 an Operațiune

Dreptul de acces, rectificare, ștergerea datelor tale personale și limitarea prelucrării datelor

30. Aveți următoarele drepturi:

30.1. DREPTUL ACCESULUI LA DATE: pentru a obține informații despre dacă Paysera prelucrează sau nu datele dvs. personale și, acolo unde este cazul, accesul la datele cu caracter personal prelucrate de Paysera și pentru a primi informații despre ce date cu caracter personal și din ce surse sunt colectate, scopurile prelucrării , destinatarii cărora le-au fost sau pot fi furnizate datele personale; să obțină de la Paysera o copie a datelor cu caracter personal în curs de prelucrare în conformitate cu legea aplicabilă. La primirea cererii dvs. scrise, Paysera, în termenul prevăzut de legislație, va furniza datele solicitate în scris sau va specifica motivul refuzului. O dată într-un an calendaristic, datele pot fi furnizate gratuit, dar în alte cazuri, o remunerație poate fi stabilită la un nivel care să nu depășească costul furnizării datelor. Mai multe informații despre dreptul de acces la date și prelucrarea acestora pot fi găsite aici;

30.2. DREPTUL DE RECTIFICARE: dacă datele tale prelucrate de Paysera sunt incorecte, incomplete sau inexacte, te poți adresa Paysera în scris pentru rectificarea datelor incorecte sau inexacte sau pentru ca datele personale incomplete să fie completate prin furnizarea unei cereri relevante;

30.3. DREPTUL DE A FI UITAT: să solicite încetarea procesării datelor (ștergerea datelor), în cazul în care persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea sau dacă datele personale nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate, sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal sau datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale. O notificare scrisă de obiecțiune la prelucrarea datelor cu caracter personal este transmisă Paysera personal, prin poștă sau prin mijloace de comunicare electronice. Dacă obiecția dvs. are motive legale, Paysera, după examinarea cererii, va încheia orice acțiune de prelucrare a datelor dvs. personale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Trebuie menționat că dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor dvs. personale poate fi limitată sau nu, posibil datorită obligației Paysera ca furnizor de servicii de plată de a stoca date despre identificarea clienților, tranzacțiile de plată, acordurile încheiate etc. pentru perioada prevăzută în legislație;

30.4. DREPTUL DE RESTRICȚIE A PROCESĂRII: să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal sunt contestate de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită controlorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea utilizării acestora; controlorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt necesare persoanei vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Persoana vizată care a obținut restricții de prelucrare este informată de către operatorul de date, înainte de ridicarea restricției de prelucrare;

30,5. DREPTUL DE A OBIECTA: dreptul de a te opune prelucrării datelor tale personale în scopuri de marketing direct;

30.6. să adreseze autorității de supraveghere o reclamație privind prelucrarea datelor tale personale, dacă crezi că datele personale sunt procesate cu încălcarea drepturilor și intereselor tale legitime, prevăzute de legislația aplicabilă;

30.7. să contacteze controlorul de date și / sau ofițerul de protecție a datelor în scopul exercitării drepturilor tale;

30.8. alte drepturi statutare.

31. Poți trimite cererea ta de acces, rectificare sau obiecție la prelucrarea datelor prin e-mail către: [email protected]. Persoana care depune cererea trebuie să indice în mod clar numele său complet și să semneze cererea cu o semnătură electronică certificată.

Site-uri terță parte

32. Paysera nu este responsabilă pentru protejarea confidențialității Clientului pe site-urile terților, chiar dacă astfel de site-uri sunt accesate de Client prin intermediul link-urilor furnizate pe acest site web. Paysera vă recomandă să înveți politicile de confidențialitate ale fiecărui site care nu aparține companiei Paysera.

Utilizarea siglelor

33. Clientul, folosind serviciile Paysera pentru obiectivele de afaceri și interesele profesionale, este de acord că numele și / sau logo-ul acestuia pot fi utilizate de către Paysera pentru scopuri de marketing direct (de exemplu, indicând faptul că clientul utilizează serviciile furnizate de Paysera).

Asigurarea securității informațiilor

34. Paysera își propune să asigure cel mai înalt nivel de securitate pentru toate informațiile obținute de la Client și fișierele de date publice. Pentru a proteja aceste informații de accesul, utilizarea, copierea, ștergerea, alternarea sau dezvăluirea accidentală sau ilegală, precum și din orice altă formă de prelucrare neautorizată, Paysera utilizează măsurile de securitate juridică, administrativă, tehnică și fizică corespunzătoare.

Dispoziții finale

35. Aceste prevederi privind politica de confidențialitate sunt supuse legii Republicii Lituania. Toate litigiile privind prevederile politicii de confidențialitate vor fi soluționate prin negociere și, în cazul neîndeplinirii unei probleme prin negociere, litigiul va fi dus la instanțele din Republica Lituania.

* – UAB "Creditinfo Lithuania" (cod companie : 111689163, adresa: A. Goštauto st. 40, LT 01112 Vilnius, Lithuania, www.manocreditinfo.lt, telefon: (8 5) 2394131, care gestionează și furnizează informațiile tale unor terțe părți (instituții financiare, agenții de telecomunicații, companii de asigurări, furnizori de energie electrică și de utilitate, societăți comerciale etc.) pentru interese și obiective legitime: evaluarea bonității și gestionarea datoriilor. Datele privind istoricul de credit sunt de obicei stocate pentru 10 ani după îndeplinirea obligațiilor).

Istoricul Acordului

Politica de confidențialitate (valabilă până la 20/07/2020)

Politica de confidențialitate (valabilă până la 10/04/2020)

Politica de Confidențialitate (valabilă până la 16.09.2019)